Under finner du de mest benyttede forkortelsene i luftfartspublikasjoner med forklaring og norsk oversettelse.

Du kan bruke Ctrl+F for å søke

 

Abbr. English description Norsk forklaring
     
A (ALFA)
A Amber Gul (farve)
AAA (or AAB, AAC etc. in sequence) Amended meteorological message (message type designator) Korrigert meteorologisk melding
A/A Air-to-air Mot luftmål fra luften
AAIM Aircraft autonomous integrity monitoring Autonom integritetsmonitor ombord i fly
AAL Above aerodrome level Over flyplassens nivå
AAR Air to air refuelling Luft-til-luft -tanking
ABM Abeam På tvers av
ABN Aerodrome beacon Flyplassfyr
ABT About Omtrent
ABV Above Over
AC Altocumulus Altocumulus
ACARS Aircraft communication addressing and reporting system ACARS
ACAS Airborne collision avoidance system Luftbåret system for kollisjonsvarsling 
ACCID Notification of an aircraft accident Melding om luftfartsulykke
ACFT Aircraft Luftfartøy
ACK Acknowledge Bekreft
ACL Altimeter check location Kontrollområde for høydemåler
ACN Aircraft classification number Luftfartøyets (vekt)klassenummer
ACP Acceptance (message type designator) Akseptering (meldingstype)
ACPT Accept or accepted Aksept eller akseptert
AD Aerodrome Flyplass
ADA Advisory area Rådgivende sområde
ADC Aerodrome chart Flyplasskart
ADDN Addition or additional Tillegg, i tillegg
ADF Automatic direction-finding equipment Radiokompass
ADIZ Air defence identification zone Identifikasjonssone for Luftforsvaret
ADJ Adjacent Tilgrensende
ADR Advisory route Rågivende rute
ADS Automatic dependant surveillance Automatisk posisjonsovervåking (ADS-B, ADS-L etc.)
ADZ Advice Underrette
AEC Airspace encounter category Møtekategori (antatt)
AEH airborne electronic hardware Luftbåren maskinvare (maskinvare ombord i et luftfartøy)
AES Aircraft earth station Satellittbrukerstasjon i luftfartøy
AFIL Flight plan filed in the air Reiseplan innlevert under flyging
AFIS Aerodrome flight information service Lokal flygeinformasjonstjeneste
AFM Affirm, affirmative or that is correct (Yes) Ja, bekrefte, bekreftende eller det er korrekt 
AFS Aeronautical fixed service Fast sambandstjeneste for luftfarten
AFT After... (time or place) Etter ... (tid eller sted)
AFTN Aeronautical fixed telecommunication network Fast sambandsnett for luftfarten
A/G Air-to-ground Luft-til-bakke
AGA Aerodromes, air routes and ground aids Flyplasser, luftruter og hjelpemidler
AGL Above ground level Over terrenget
AIC Aeronautical information circular Informasjonssirkulære for luftfarten
AIM Aeronautical information management Behandling av luftfartsinformasjon
AIP Aeronautical Information Publication Luftfartshåndbok
AIRAC Aeronautical Information Regulation and Control Tidsregulert informasjonssystem
AIREP Air-report Flygerapport
AIS Aeronautical Information Service Informasjonstjeneste for luftfarten
ALA Alighting area Landingsområde
ALERFA Alert phase Beredskapsfase
ALR Alerting (message type designator) Alarm (meldingstype)
ALRS Alerting service Alarmtjeneste
ALS Approach lighting system Innflygingslyssystem
ALT Altitude Høyde over havet (under flyging)
ALTN Alternate or alternating (Light alternates in colour) Alternativ/vekslende (lysfarve)
ALTN Alternate (aerodrome) Alternativ flyplass
AMA Area minimum altitude Minimumshøyde for området
AMC Acceptable means of compliance Akseptable samsvarskrav
AMC Airspace Management Cell Luftromskoordineringsenhet
AMD Amend or amended (indicates amended meteorological message; message type designator) Endre/endret (meteorologisk melding)
AMDT Amendment (AIP Amendment) Rettelse (til AIP)
AMS Aeronautical mobile service Mobilt samband for luftfarten
AMSL Above mean sea level Over middelvannstand
AMSS Aeronautical mobile satellite service Aeromobilt satellittsamband
ANC Aeronautical chart 1:500 000 (followed by name/title) Luftfartskart 1:500 000 (navn)
ANS Answer Svar
ANSP Air navigation service provider Tjenesteleverandør av navigasjonstjenester for luftfart
AO Airspace observer Observatør av luftrom (støtte til UA-pilot)
AO Aircraft operator Operatør av luftfartøy
AOC Aerodrome obstacle chart Hinderkart for flyplass
AOR An airspace of specified dimensions where an ATCC is responsible for ATS. Et luftrom av bestemte dimensjoner hvor en angitt kontrollsentral er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste.
AP Airport Lufthavn
APCH Approach Innflyging
APDC Aircraft parking/docking chart (followed by name/title) Oppstillingskart for luftfartøyer
APP Approach control office or approach control or approach control service Innflygingskontroll/-enhet/-tjeneste
APR April April
APRX Approximate or approximately Omtrent(lig)
APSG After passing Etter passering
APU Auxiliary power unit Hjelpeaggregat
APV Approach procedure with vertical guidance Innflygingsprosedyre med vertikalt styringssignal
ARC Air risk class Risikoklasse luft (ref. SORA)
ARC Area chart Områdekart
ARFOR Area forecast (in aeronautical meteorological code) Områdevarsel (i aeronautisk kode)
ARNG Arrange Ordne
ARO Air traffic services reporting office ATS meldekontor
ARP Aerodrome reference point Flyplassens referansepunkt
ARP Air-report (message type designator) Flygerapport (meldingstype)
ARQ Automatic error correction Automatisk feilretting
ARR Arrive or arrival Ankomme/ankomst
ARR Arrival (message type designator) Ankomst (meldingstype)
ARS Special air-report (message type designator) Spesiell flygerapport (meldingstype)
ARST Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment) Bremseutstyr (spesifiser)
AS Altostratus Altostratus
ASAP As soon as possible Så snart som mulig
ASC Ascent to or ascending to Stig til/stiger til
ASDA Accelerate-stop distance available Tilgjengelig akselerasjon/stopp distanse
ASPH Asphalt Asfalt
AT... At (followed by time at which weather is forecast to occur) Klokken (fulgt av den tid det er varslet at værforholdet vil inntreffe)
ATA Actual time of arrival Virkelig ankomsttid
ATC Air traffic control (in general) Flygekontroll (generelt)   
ATCC Air traffic control centre or air traffic control Kontrollsentral eller områdekontroll
ATD Actual time of departure Virkelig avgangstid
ATFM Air traffic flow management Trafikkflytledelse
ATIS Automatic terminal information service Automatisk terminalinformasjonstjeneste
ATM Air traffic management Lufttrafikkledelse
ATN Aeronautical telecommunication network Sambandsnett for luftfarten
ATP At ... (time or place) Ved (tid eller sted)
ATS Air traffic services Lufttrafikktjeneste
ATTN Attention Attention
ATZ Aerodrome traffic zone Trafikksone ved flyplass
AUG August August
AUP Airspace Use Plan Oversikt over planlagt luftromsbruk
AUTH Authorize or authorization Autorisere/autorisasjon
AUTO Automatic Automatisk
AUW All up weight Totalvekt
AVBL Available or availability Tilgjengelig/tilgjengelighet
AVG Average Gjennomsnitt(lig)
AVGAS Aviation gasoline Flybensin
AWOS Automated Weather Observation System Automatisk værobservasjonssystem
AWY Airway Luftled
AZM Azimuth Asimut
B (BRAVO)
B Blue Blå 
BA Braking action Bremseeffekt
BASE Cloud base Skybase
BCFG Fog patches Tåkeflak
BCN Beacon (aeronautical ground light) Lysfyr for luftfarten
BCST Broadcast Kringkasting
BDRY Boundary Grense
BECMG Becoming Blir
BFR Before Før
BKN Broken Brutt
BL... Blowing (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow) Blåsende (etterfulgt av DU=støv, SA=sand, eller SN=snø)
BLDG Building Bygning
BLO Below clouds Under skyer
BLW Below Under
BOMB Bombing Bombing
BR Mist Tåkedis
BRF Short (used to indicate the type of approach desired or required) Kort (indikerer ønsket eller påkrevd innflyging)
BRG Bearing Peiling
BRKG Braking Bremsing
BTL Between layers Mellom skylag
BTN Between Mellom
BUFR Binary universal form for the presentation of meteorological data Binært fellesskjema for presentasjon av meteorologiske data
BVLOS Beyond visual line of sight (Flyging) utenfor synsrekkevidde
C (CHARLIE)
C2/C3 Command & Control / ...Communication Kommando og kontroll (fjernstyringsenhet)/ ...Kommunikasjon (f.eks. VHF)
C Degrees Celsius (Centigrade) Grader Celsius
...C Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) Senter (baneident)
CAA Civil Aviation Authority Luftfartstilsynet
CAT Category Kategori
CAT Clear air turbulence Klarluftsturbulens
CAVOK Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions Sikt, skyer og rådende værforhold bedre enn foreskrevne verdier eller forhold
CB Cumulonimbus Cumulonimbus
CC cirrocumulus Cirrocumulus
CCA (or CCB, CCC etc. in sequence) Corrected met. message. (message type designator) Korrigert meteorologisk melding (eller CCB, CCC etc.)
CCO Continuous climb operations Kontinuerlig stigning
CD Candela Lysstyrke
CDN Co-ordination (message type designator) Koordinering (meldingstype)
CDO Continuous descent operations Kontinuerlig nedstigning
CDR Conditional route Rute med kriterier
CF Change frequency to ... Skift frekvens til ...
CF Course to a Fix (ARINC 424 Path Terminator) Kurs til et fiks
CGL Circling guidance light Ledelys for sirkling
CH Channel Kanal
CHEM Chemical Kjemisk
CHG Modification (message type designator) Modifisering (meldingstype)
CI Cirrus Cirrus
CIDIN Common ICAO data interchange network Datasamband for luftfarten
CISP Common Information Service Provider Leverandør av felles informasjonstjenester
CIV Civil Sivil
CK Check Kontroll(ér)
CL Centre line Senterlinje
CLA Clear type of ice formation Klaris-dannelse
CLBR Calibration Kalibrering
CLD Cloud Skyer 
CLG Calling Anroper
CLIMB-OUT Climb-out area Utklatringsområde
CLR Clear(s) or cleared to .. or clearance Klarerer/klarert/klarering
CLRD Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI) Rullebanen(e) er fri(e) (brukes ifm METAR/SPECI)
CLSD Close or closed or closing Stenger/stengt
CM Centimeter Centimeter
CMB Climb to or climbing to Stig til/stiger til
CMPL Completion or completed or complete Avslutning/avsluttet/komplett
CNL Cancel or cancelled Kanseller/kansellert
CNL Flight plan cancellation (Message type designator) Reiseplankansellering (meldingstype)
CNS Communication, navigation and surveillance Kommunikasjon, navigasjon og overvåkning
COM Communication Samband
CONC Concrete Betong
COND Condition Forhold
CONS Continuous Sammenhengende
CONST Construction or constructed Konstruksjon/konstruert
CONT Continue(s) or continued Fortsett(er)/fortsatt
COOR Co-ordinate or co-ordination Koordiner/koordinering
COORD Coordinate(s) Koordinat(er)
COP Change-over-point Omstillingspunkt
COR Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; (message type designator) Rett/rettelse/rettet (meteorologisk meldingstype)
COT At the coast Ved kysten
COTS Commercial-off-the-shelf Kommersielt tilgjengelig "hyllevare"
COV Cover or covered or covering Dekke/dekket/dekkende
CPL Current flight plan (message type designator) Gjeldende reiseplan (meldingstype)
CRC Cyclic redundancy check Syklisk redundanskontroll
CRM Collision risk model Model for beregning av kollisjonsrisiko
CRM Crew Resouce Management Ressurshåndtering (gj. mannskap)
CRP Compulsory reporting point Obligatorisk meldepunkt
CRZ Cruise Krus(er)
CS Call sign Kallesignal
CS Cirrostratus Cirrostratus
CTA Control area Kontrollområde
CTAM Climb to and maintain Stig til og fortsett i
CTC Contact Kontakt
CTL Control Kontroll
CTN Caution Forsiktig(het)
CTR Control zone Kontrollsone
CU Cumulus Cumulus
CUF Cumuliform Cumuliform
CUST Customs Toll
CVR Centre line visual range Senterlinjesikt
CW Carrier wave (radio) Bærebølge (radio)
CWY Clearway Clearway
D (DELTA)
D... Danger area (followed by identification) Fareområde (med nærmere ident)
D Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes) Nedover (tendens i RVR i siste 10 minutter)
DA Decision altitude Beslutningshøyde (o.h.)
DAA Detect and avoid Oppdage og unngå (generelt)
DCD Double channel duplex Duplex over dobbel kanal
DCKG Docking Dokking
DCP Datum crossing point Datum krysningspunkt
DCS Double channel simplex Simplex over dobbel kanal
DCT Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach) Direkte (innflygingstype og klarering)
DEC December Desember
DECL Declination Deklinasjon
DEG Degrees Grader
DEP Depart or departure Avgå/avgang
DEP Departure (message type designator) Avgangsmelding
DEPO Deposition Avsetting eller deposisjon
DER Departure end of runway Baneende ved utflyging
DES Descend to or descending to Gå(r) ned til 
DEST Destination Bestemmelsessted
DETRESFA Distress phase Nødsituasjon
DEV Deviation or deviating Avvik/avviker
DF Direct to a Fix (ARINC 424 Path Terminator) Direkte til et fiks
DH Decision height Beslutningshøyde
DIF Diffuse Utydelig
DIST Distance Avstand
DIV Divert or diverting Omdiriger/Omdirigerer
DLA Delay (message type designator) Forsinkelsesmelding
DLA Delay or delayed Forsinkelse/forsinket
DLY Daily Daglig
DME Distance measuring equipment Utstyr for avstandsmåling
DNG Danger or dangerous Fare/farlig
DOF Date of flight Dato for flygning
DOM Domestic Innenlandsk
DP Dew point temperature Duggpunktstemperatur
DPT Depth Dybde
DR Dead reckoning Bestikknavigasjon
DR... Low drifting (followed by SA=sand, DU=dust or SN=snow) Lavt drivende (fulgt av DU=støv, SA=sand eller SN=snø)
DRG During I løpet av
DS Duststorm Støvstorm
DSAA Detect, Sense and Avoid Detektere, Oppdage og Unngå (f. eks. ADS-B)
DSB Double sideband Dobbelt sideband (radiokomm.)
DTAM Descend to and maintain Gå ned til og fortsett i ..
DTG Date-time group Datotidsgruppe
DTHR Displaced runway threshold Innskutt terkel
DTRT Deteriorate or deteriorating Forverre/forverrende
DTW Dual tandem wheels Doble tandem hjul
DU Dust Støv
DUC Dense upper cloud Tette høye skyer
DUR Duration Varighet
DVOR Doppler VOR Doppler VOR
DW Dual wheels Tvillinghjul
DZ Drizzle Yr
E (ECHO)
E East or eastern longitude Øst/østlig lengde
EAT Expected approach time Antatt innflygingstidspunkt
EB Eastbound Østgående
EET Estimated elapsed time Beregnet flytid
EDA Elevation differential area Område for differensiering av høydemålerinnstilling
EDTO Extended diversion time operations Operasjoner med utvidet flytid til alternative flyplass
EFC Expect further clearance Forvent videre klarering
EGNOS European geostationary navigation overlay service Europeisk geostasjonær overlagring av GPS navigasjonsdata
EHF Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHZ) Ekstremt høy frekvens
ELEV Elevation Høyde over havet (fast punkt)
ELR Extra long range Ekstra lang rekkevidde
ELT Emergency locator transmitter Nødpeilesender
EM Emission Utstråling
EMBD Embedded in a layer (to indicate CB embedded in layers of other clouds) Innhyllet i et lag (for å indikere CB skyer)
EMERG Emergency Nød
END Stop-end (related to RVR) Stoppende (relatert til RVR)
ENE East north east Øst nord øst
ENG Engine Motor
ENR En-route En route
ENRC En-route chart (followed by name/title) Underveiskart (navn)
EOBT Estimated off-block time Beregnet utkjøringstid
EQPT Equipment Utstyr
ERP Emergency response plan Kriseplan
ESE East south east Øst sør øst
EST Estimate or estimated or estimate (as message type designator) Beregne/beregnet/beregne (meldingstype)
ETA Estimated time of arrival Beregnet ankomsttid
ETD Estimated time of departure Beregnet avgangstid
ETO Estimated time over significant point Beregnet tid over spesielt punkt
EUR RODEX European regional OPMET data exchange Europeisk regional OPMET datautveksling
EV Every Hver
EVLOS Extended visual line of sight Forlenget (flyging) innenfor synsrekkevidde
EVS Enhanced vision system System for forbedret sikt
EXC Except Unntatt
EXER Exercises or exercising or to exercise Øvelser/øver/utøver
EXP Expect or expected or expecting Forvente/forventet/forventer
EXTD Extend or extending or Extended Utvide/utvider/utvidet
F (FOXTROT)
F Fixed Fast
FAB Functional Airspace Block “Functional Airspace Block”
FAC Facilities Hjelpemidler/tjenester
FAF Final approach fix Sluttinnleggsfix
FAL Facilitation of international air transport Inn- og utreisebestemmelser
FAP Final approach point Sluttinnleggspunkt
FATO Final approach and take off area Landings- og startområde (helikopter)
FAX Facsimile transmission Faksimilesending
FBL Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain) Lett (brukt for å indikere intensitet på værforhold, f.eks. FBL RA=lett regn)
FBZ Flight plan buffer zone “Flight plan buffer zone”
FC Funnel cloud (tornado or water spout) Snabel sky
FCST Forecast Værvarsel
FCT Friction coefficient Bremsekoeffisient
FDPS Flight data processing system Flygeplandata prosesseringssystem
FEB February Februar
FEW Few
FG Fog Tåke
FHSS frequency-hopping spread spectrum Spredt spektrum frekvenshopping (modulasjonsteknikk)
FIC Flight information centre Flygeinformasjonssentral
FIR Flight information region Flygeinformasjonsregion
FIS Flight information service Flygeinformasjonstjeneste
FISA Automated flight information service Automatisert flygeinformasjonstjeneste
FL Flight level Flygenivå
FLD Field Plass
FLG Flashing Blinkende
FLR Flares Bluss
FLT Flight Flyging
FLTCK Flight check Kontrollflyging
FLUC Fluctuating or fluctuation or fluctuated Varierende/variasjon/variert
FLW Follows or following Følge/følgende
FLY Fly or flying Fly(r)
FM From Fra
FM... From (followed by time weather change is forcast to begin) Fra (etterfulgt av tiden værforandringen er beregnet å begynne)
FMC Flight Management Computer Datamaskin for ledesystem
FMP Flow management position Trafikkflytposisjon
FMS Flight Management System Ledesystem for automatisk flyging
FMU Flow management unit Trafikkflytenhet
FNA Final approach Sluttinnlegg
FPAP Flight path alignment point Punkt for innretting av innflygingstrekket
FPL Flight plan Reiseplan
FPM Feet pr minute Fot i minuttet
FPR Flight planned route Reiseplanrute
FPV First Person View Førstepersons utkikk (vha. kamera montert på en UAV)
FR Fuel remaining Resterende bensinbeholdning
FRA Free route airspace “Free route airspace”
FRA A FRA arrival connecting point “FRA arrival connecting point”
FRA D FRA departure connecting point “FRA departure connecting point”
FRA E FRA entry point “FRA entry point”
FRA I FRA intermediate point “FRA intermediate point”
FRA X FRA exit point “FRA exit point”
FREQ Frequency Frekvens 
FRI Friday Fredag
FRNG Firing Skyting
FRONT Front (relating to weather) Værfront
FRQ Frequent Hyppig
FSL Full stop landing Full stopp landing
FSS Flight service station Flight service station 
FST First Først
FT Feet Fot
FTP Fictitious threshold point Fiktivt terskelpunkt
FTS Flight termination system Flygetermineringssystem (risikored. tiltak)
FU Smoke Røyk
FUA Flexible Use of Airspace Fleksibel bruk av luftrom
FZ Freezing Frysende
FZDZ Freezing drizzle Frysende yr
FZFG Freezing fog Frysende tåke
FZRA Freezing rain Frysende regn
G (GOLF)
G Green Grønn
G... Variations from the mean windspeed (gust)  Variasjoner i middelvindstyrken (vindkast)
  (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) (fulgt av tall i METAR/SPECI og TAF)
GA General Aviation Allmenflyging
G/A Ground-to-air Bakke-til-luft
G/A/G Ground-to-air and air-to-ground Bakke-til-luft og luft-til-bakke
GAGAN GPS and Geostationary Earth Orbit augmented navigation Korrigert navigasjon med GPS og geostasjonære satelitter
GAIN Airspeed or headwind gain Øket lufthastighet
GARP GBAS azimuth reference point GBAS referansepunkt i horisontalplanet
GBAS Ground- based augmentation system Satelittnavigasjon med bakkebasert lokal korreksjon
GEN General Generelt
GEO Geographic or true Geografisk/rettvisende
GES Ground earth station Jordstasjon
GLD Glider Seilfly
GLS GNSS landing system GNSS landingssystem
GM Guidance material Veiledningsmateriell (dokumentasjon)
GMC Ground movement chart Kart for ferdsel på bakken
GND Ground Bakken
GNDCK Ground check Kontrollert fra bakken 
GNSS Global navigation satellite system Globalt satellittnavigasjons system
GOV Government Regjering
GP Glide path Glidebane
GPS Global positioning system Globalt posisjoneringssystem
GPU Ground power unit Bakkekraftenhet
GPWS Ground proximity warning system Varslingssystem for nærhet til bakken
GR Hail  Ishagl
GRC Ground risk class Risikoklasse bakke
GRAS Ground-based regional augmentation system Satelittnavigasjon med bakkebasert lokal navigasjon
GRASS Grass landing area Gressbevokst landingsområde
GRIB Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (in meteorological code) Prossesere meteorologiske data i form av gitterpunktverdier uttrykt i binær form (i meteorologisk kode)
GRVL Gravel Grus
GRS Ground Station (part of GLS infrastructure) Bakkestasjon (del av GLS-infrastruktur)
GS Ground speed Bakkehastighet
GS Small hail and/or snow pellets Småhagl og/eller snøkorn
GUND Geoid undulation Geoide undulasjon
H (HOTEL)
H... Significant wave height (followed by figures in METAR/SPECI) Signifikant bølgehøyde
H24 Continous day and night service Hele døgnet
HBN Hazard beacon Hinderlysfyr
HDF High frequency direction-finding station Høyfrekvens peilestasjon
HDG Heading Kurs
HEL Helicopter Helikopter
HEMS Helicopter Emergency Medical Service Redningshelikopter med medisinsk tjeneste f.eks. Luftambulanse
HF Human factors Menneskelige faktorer
HF High frequency (3 000 to 30 000 KHZ) Høy frekvens 
HFIS Helicopter flight information service Helikopter flygeinformasjonstjeneste
HGT Height or height above Høyde/høyde over
HJ Sunrise to sunset Soloppgang til solnedgang
HLDG Holding Venting
HLP Heliport Helikopterplass
HLS Helicopter landing site Landingssted for helikopter
HMI Human machine interface Menneske-maskin grensesnitt (bruker)
HN Sunset to sunrise Solnedgang til soloppgang
HO Service available to meet operational requirements Tjeneste tilgjengelig etter behov
HOL Holiday Helligdag
HOSP Hospital aircraft Ambulansefly
HOTAS Hands on throttle & Stick Hendene på throttle og stikke
HPA Hectopascal Hectopascal
HPZ Helicopter protected zone Beskyttelsessone for helikopter
HR Helicopter route Helikopterrute
HR Hours Timer
HS Service available during hours of scheduled operations Tjeneste tilgjengelig i forbindelse med ruteoperasjoner
HTZ Helicopter traffic zone Trafikksone for helikopter
HUD Head-up display “Head-up display”
HUM Humanitarian Humanitær 
HURCN Hurricane Orkan
HVDF High and very high frequency directionfinding station Høy og meget høyfrekvens peilestasjon
HVY Heavy (used to indicate the intensity of  Kraftig (brukt for å indikere intensiteten på værforhold, f.eks HVY RA= kraftig regn)
weather phenomena, e.g. HVY RA=heavy rain)
HX No specific working hours Ingen bestemt tjenestetid
HYR Higher Høyere
HZ Haze Dis
HZ Hertz (cycle per second) Hertz
I (INDIA)
IAC Instrument approach chart Instrument innflygingskart
IAF Initial approach fix Første innflygingsfiks
IAO In and out of clouds Inn og ut av skyer
IAP Instrument approach procedure Instrument innflygingsprosedyre
IAR Intersection of airroutes Luftrutekryss
iARC Initial air risk class Iboende risikoklasse luft
IAS Indicated air speed Indikert lufthastighet
IBN Identification beacon Identitetslysfyr
ICAO International Civil Aviation Organization Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
ICE Icing Ising
ID Identifier or identify Identifiserer/identifisere
IDENT Identification Identifikasjon
IF Intermediate approach fix Mellomliggende innflygingsfiks
IFF Identification friend/foe Identifikasjon venn/fiende
IFR Instrument flight rules Instrumentflygeregler
IGA International general aviation Internasjonal allmennflyging
iGRC Intrinsic ground risk class Iboende risikoklasse bakke
ILS Instrument landing system Instrument innflygingsanlegg, type ILS
IM Inner marker Indre merkefyr
IMC Instrument meteorological conditions IFR forhold
IMG Immigration Innvandring
IMPR Improve or improving  Forbedre(s)
IMS Integrity Monitoring System (part of GLS infrastructure) “Integrity Monitoring System” (del av GLSinfrastruktur)
IMT Immediate or immediately  Øyeblikkelig
INA Initial approach Innledende innflyging
INBD Inbound Innkommende
INC In cloud I skyer
INCORP Incorporated Innlemmet
INCERFA Uncertainty phase Usikkerhetsfase
INFO Information Informasjon
INOP Inoperativ Ute av drift
INP If not possible Hvis ikke mulig
INPR In progress I gang 
INS Inertial navigation system Treghetsnavigasjonsutstyr
INSTL Install or installed or installation Installere/installert/installasjon
INSTR Instrument Instrument
INT Intersection Kryss
INTL International Internasjonal
INTRG Interrogator Spørresender (SSR)
INTRP Interrupt or interruption or interrupted Avbryter/avbrudd/avbrudt
INTSF Intensify or intensifying Forsterke(nde)
INTST Intensity Intensitet
IR Ice on the runway Is på rullebanen
IRS Inertial Reference System Treghets referansesystem (for navigasjon)
ISA International standard atmosphere Internasjonal standard atmosfære
ISB Independent sideband Uavhengig sidebånd
ISM Industrial, scientific and medical (payload) Industriell, vitenskapelig og medisinsk (nyttelast)
ISOL Isolated Isolert
J (JULIET)
JAN January Januar
JARUS Joint authorities for rulemaking on unmanned systems Fellesmyndigheter for regelverk for ubemannede systemer
JTST Jet stream Jetstrøm
JUL July Juli
JUN June Juni
K (KILO)
KG Kilograms Kilogram
KHZ Kilohertz Kiloherz
KIAS Indicated air speed in knots Indikert flyfart i knop
KM Kilometres Kilometer
KMH Kilometres per hour Kilometer i timen 
KPA Kilopascal Kilopascal
KT Knots Knop
KW Kilowatts Kilowatt
L (LIMA)
...L Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)  Venstre (baneident)
L Locator (see LM, LO) Lokator (se LM, LO)
L Low pressure area or the centre of low pressure Lavtrykksområde / senter avlavtrykksområde
L Litre Liter
LAM Logical acknowledgement (message type designator) Logisk bekreftelse (meldingstype)
LAN Inland Inne i landet
LAT Latitude Breddegrad
LCA Local or locally or location or located Lokal/lokalt/plassering/plassert
LDA Landing distance available Tilgjengelig landingsdistanse
LDG Landing Landing
LDI Landing direction indicator Landingsretningsindikator
LEN Length Lengde
LF Low frequency (30 to 300 KHZ) Lavfrekvens
LGT Light or lighting Lys/belysning
LGTD Lighted Belyst
LIH Light intensity high Høyintensitetslys
LIL Light intensity low Lavintensitetslys
LIM Light intensity medium Middelintensitetslys
LLVL Low Level Lav nivå (f.eks. flygenivå, batterinivå, etc.)
LM Locator, middle Midtre lokator
LMT Local mean time Lokal middeltid
LNAV Lateral navigation Lateral navigasjon
LNAV/VNAV Lateral and vertical navigation Lateral og vertikal navigasjon
LNG Long (used to indicate the type of approach desired or required) Lang (innflygingstype ønsket/nødvendig)
LO Locator, outer Ytre lokator
LOC Localizer Retningssender
LONG Longitude Lengdegrad
LOSS Airspeed or headwind loss Minket lufthastighet
LPV Localizer performance with vertical guidance Localizer ytelse med vertikal navigasjon
LRG Long range Langtrekkende
LTA Lower control area Lavere kontrollområde
LTD Limited Begrenset
LTP Landing threshold point Landingsterskelpunkt
LV Light and variable (relating to wind) Lett og variabel
LVE Leave or leaving Forlate(r)
LVL Level Nivå, plan
LYR Layer or layered Lag(vis)
M (MIKE)
M Mach number (followed by figures) Mach nummer (påfulgt av tall)
M Metres (preceded by figures) Meter
M... Minimum value of runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI) Minimumsverdi for rullebanesikt (påfulgt av tall i METAR/SPECI)
MAA Maximum authorized altitude Maks autorisert høyde
MAC Mid Air Collision Kollisjon i luften
MAG Magnetic Magnetisk
M-ADS Modified Automatic Dependant Surveillance Modifisert automatisk posisjons-overvåking
MAHF Missed approach holding fix Ventemønster for avbrutt innflyging
MAINT Maintenance Vedlikehold
MAP Aeronautical maps and charts Luftfartskart
MAPT Missed approach point Punkt for avbrutt innflyging
MAR At sea Maritimt
MAR March Mars
MATF Missed approach turning fix Svingpunkt for avbrutt innflyging
MATZ Military aerodrome traffic zone Trafikksone for mililtær lufthavn
MAX Maximum Maksimum
MAY May Mai
MBST Microburst Kraftig vindbyge over et lite område 
MCA Minimum crossing altitude Minimum høyde for kryssing
MCC Mission Control Center Operasjonssenter
MCC Multi-crew cooperation Mannskapssamarbeid
MCTR Military control zone Militær kontrollsone
MCW Modulated continuous wave Modulert kontinuerlig radiobølge
MDA Minimum descent altitude Minimum nedstigningshøyde
MDF Medium frequency direction-finding station MF-peilestasjon
MDH Minimum descent height Minimum nedstigningshøyde
MEA Minimum en-route altitude Minimum en-route høyde
MEDEVAC Medical evacuation flight Medisinsk evakueringsflygning
MEHT Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems) Minimum øyehøyde over terskel (for VASIS etc)
MET Meteorological or meteorology Meteorologisk/meteorologi
METAR Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code) Rutinemessig værobservasjon for luftfarten (i meteorologisk kode)
MET REPORT Local routine meteorological report (in abbreviated plain language) Lokal rutinemessig meteorologisk rapport (i forkortet klartekst)
MF Medium frequency (300 to 3000 KHZ) Mellombølge
MHA Minimum holding altitude Minimum høyde i ventemønster
MHDF Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) MF/HF-peilestasjon
MHVDF Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location) M/H/VDF-peilestasjon
MHZ Megahertz Megahertz
MID Mid-point (related to RVR) Midtpunkt (relatert til RVR)
MIFG Shallow fog Grunn tåke
MIL Military Militær
MIN Minutes Minutter
MKR Marker radio beacon Merkefyr
MLS Microwave landing system Mikrobølge landingssystem
MM Middle marker Midtre merkefyr
MNM Minimum Minimum
MNPS Minimum navigation performance specification Krav til minimum navigasjonsytelse
MNT Monitor or monitoring or monitored Overvåke/overvåker/overvåket
MNTN Maintain Fortsett i
MOA Military operating area Militært operasjonsområde
MOC Minimum obstacle clearance (required) Minimum hinderklaring (krevet)
MOD Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena interference or static reports, e.g. MOD RA = moderate rain) Moderat (ising, turbulens, interferens etc)
MON Above mountains Over fjellterreng
MON Monday Mandag
MOV Move or moving or movement Forflytte/forflytter/bevegelse
MPS Metres per second Meter i sekundet
MRA Minimum reception altitude Minimum mottakshøyde
MRG Medium range Middels rekkevidde
MRP ATS/MET reporting point ATS/MET meldepunkt
MS Minus Minus
MSA Minimum sector altitude Minste sektorhøyde
MSAS Multi-functional transport satellite (MTSAT) satellitebased augmentation system Multi-funksjonell transport satelitt (MTSAT). Satelittbasert korreksjonssystem
MSAW Minimum safe altitude warning Varsel for minste sikre sektorhøyde
MSG Message Melding
MSL Mean sea level Middel vannstand
MSSR Monopulse secondary surveillance radar Monopuls sekundærradar
MT Mountain Fjell
MTOM Maximum take-off mass Maksimum avgangsmasse
MTU Metric units Metriske enheter
MTW Mountain waves Fjellbølger (Altocululus Lenticularis)
MVDF Medium and very high frequency directionfinding stations (at the same location) M og VHF peilestasjon
MWO Meteorological watch office Meteorologisk vaktkontor
MX Mixed type of ice formation (white and clear) Blandede istyper (hvit og klar)
N (NOVEMBER)
N North or northern latitude Nord/nordlig bredde
N No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes) Tendens i RVR innenfor grenseverdien
NAA National aviation authority Nasjonal Luftfartsmyndighet (Luftfartstilsynet)
NAT North Atlantic Nord-Atlanteren
NAV Navigation Navigasjon
NAVAID Navigation aid Navigasjonshjelpemiddel
NB Northbound Nordgående
NBFR Not before Ikke før
NC No change Ingen forandring
NCD No cloud detected (Used in automated METAR/SPECI) Ingen skyer påvist (benyttes i automatisk METAR/SPECI)
NDB Non-directional radio beacon Rundtstrålende radiofyr
NDV No directinal variations avaiable (Used in automated METAR/SPECI) Ingen retningsvariasjon tilgjengelig (benyttes sammen med rapportering av sikt i automatiske METAR/SPECI når siktmåler er plassert slik at ingen retningsvariasjon kan gis)
NE North-east Nordøst
NEB North-eastbound Nordøstgående
NEG No or negative or permission not granted or that is not correct Nei/negativ/ikke innvilget/ikke korrekt
NGT Night Natt
NIL Nothing to send Intet (å sende)
NM Nautical miles Nautiske mil
NML Normal Normal
NN No name, unnamed Ukjent
NNE North north east Nord nordøst
NNW North north west Nord nordvest
No Norwegian Norsk (om språk)
NOE Nap of the earth Lavflyging som foregår så lavt som terreng og vegetasjon tillater
NOF International NOTAM office Internasjonalt NOTAM kontor
NONSTD Non-standard Ikke-standard
NOSIG No significant change (used in trend-type landing forecast) Ingen vesentlige forandringer ventes (brukes i landingsvarsel)
NOTAM A notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations Melding angående luftfartsforhold
NOTAMC Cancelling NOTAM Kansellerings-NOTAM
NOTAMN New NOTAM Nytt NOTAM
NOTAMR Replacing NOTAM Erstatnings-NOTAM
NOV November November
NR Number Nummer
NRH No reply heard Intet svar hørt
NS Nimbostratus Nimbostratus
NSC No significant cloud Ingen skyer av betydning
NSW No significant weather Ikke signifikant vær
NTL National Nasjonal
NW North-west Nordvest
NWB North-westbound Nordvestgående 
NXT Next Neste
O (OSCAR)
OA Operator Authorization Operatørgodkjenning, driftstillatelse
OAC Oceanic area control centre Oseanisk kontrollsentral
OAS Obstacle assessment surface Fastlagt hinderplan
OBS Observe or observed or observation Observer/observert/observasjon
OBSC Obscure or obscured or obscuring Skjule/skjult/skjuler
OBST Obstacle Hindring
OCA Obstacle clearance altitude Hinderfri høyde
OCA Oceanic control area Oseanisk kontrollområde
OCC Occulting (light) Okkulterende
OCH Obstacle clearance height Hinderfri høyde
OCNL Occasional or occasionally Sporadisk / av og til
OCS Obstacle clearance surface Hinderfritt plan
OCT October Oktober
OFIR Oceanic flight information region Oseanisk flygeinformasjonsregion
OFZ Obstacle free zone Hinderfri sone
OGO Origo RPAS pilotens geografiske posisjon
OHD Overhead Over
OLS Obstacle limitation surfaces Hinderflatene
OM Operations Manual Operasjonsmanual
OM Outer marker Ytre merkefyr
OPA Opaque, white type of ice formation Ugjennomsiktig hvit istype
OPC The control indicated is operational control Angitt kontroll er operativ
OPMET Operational meteorological (information) Operativ meteorologisk informasjon
OPN Open or opening or opened Åpen/åpner/åpnet
OPR Operator or operate or operative or operating or operational Operatør/operer/operativ/opererer
OPS Operations Operasjoner
O/R On request På anmodning
ORD Order Ordre
OSO Operational safety objective Operasjonelle trygghetsmål (ref. SORA)
OSV Ocean station vessel Værskip
OTP On top På topp
OTS Organized track system Organisert trekk system
OUBD Outbound Utgående
OVC Overcast Overskyet
P (PAPA)
P... Maximum value of wind speed or runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) Maksimal vindstyrke eller rullebanesikt (påfulgt av tall i METAR/SPECI og TAF)
P... Prohibited area (followed by identification) Forbudt område (fulgt av ident)
PA Precision approach Presisjonsinnflyging
PALS Precision approach lighting system (specify category) Presisjonsinnflygingslyssystem (angi type)
PANS Procedures for air navigation services Fremgangsmåter for flysikringstjenesten
PAPI Precision approach path indicator Presisjons glidebane indikator
PAR Precision approach radar Presisjons innflygingsradar
PARL Parallel Parallell
PATC Precision approach terrain chart (followed by name/title) Terrengkart for presisjonsinnflyging
PAX Passenger(s) Passasjer(er)
PBC Performance-based communication Ytelsesbasert kommunikasjon
PBN Performance-based navigation Ytelsesbasert navigasjon
PBS Performance-based surveillance Ytelsesbasert overvåking
PCD Proceed or proceeding Fortsett(er)
PCN Pavement classification number Bæreevne (PCN-systemet)
PCT Per cent Prosent
PDG Procedure design gradient Stigegradient
PDRA Predefined risk assessment Forhåndsdefinert risikoanalyse
PER Performance Yteevne
PERM Permanent Permanent
PF Piston engined aircraft fuel Drivstoff for stempelmotor
PIB Pre-flight information bulletin Briefingbulletin (før flyging)
PinS Point in Space Helikopterprosedyre til et definert punkt
PJE  Parachute jumping exercise Fallskjermhopping
PL Ice pellets Iskorn
PLA Practice low approach Trening i innflyging
PLVL Present level Nåværende nivå
PN Prior notice required Forhåndsvarsel nødvendig
PNR Point of no return Aksjonsradiepunkt
PO Dust/sand whirls (dust devils) Støvvirvler
POB Persons on board Personer om bord
POSS Possible Mulig
PPI Plan position indicator Radarskjerm, type PPI
PPR Prior permission required Forhåndstillatelse nødvendig
PPSN Present position Nåværende posisjon
PRFG Aerodrome partially covered with fog Flyplass delvis dekket av tåke
PRI Primary Opprinnelig
PRKG Parking Parkering
P-RNAV Precision RNAV Presisjonsområdenavigasjon
PROB Probability Sannsynlighet
PROC Procedure Fremgangsmåte
PROP Propeller Propell
PROV Provisional Foreløpig
PS Plus Pluss
PSG Passing Passerer
PSN Position Posisjon
PSR Primary Surveillance Radar Primær overvåkingsradar
PTN Procedure turn Innflygingssving
PTS Polar track structure Polar trekk-struktur
PWR Power Kraft (fremdrift)
Q (QUEBEC)
QBI Compulsory IFR flight IFR-flyging påbudt
QDM Magnetic heading (zero wind) Magnetisk kurs (uten vind)
QDR Magnetic bearing Magnetisk peiling
QFE Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold) Lufttrykket ved flyplassens høyde over havet (eller ved baneterskel)
QFU Magnetic orientation of runway Rullebanens magnetiske retning
QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground Høydemåler innstilt slik at høyden over havet vises når en står på bakken
QTE True bearing Rettvisende peiling
QUAD Quadrant Kvadrant
R (ROMEO)
R Red Rød
R... Restricted area (followed by identification) Restriksjonsområde (med ident)
R... Runway visual range (followed by figures in  Rullebanesikt (påfulgt av tall i 
  METAR/SPECI) METAR/SPECI)
R... Radial from VOR (followed by three figures) Radial fra VOR (påfulgt av tre siffer)
...R Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) Høyre (baneident)
RA Rain Regn
RAC Rules of the air and air traffic services Lufttrafikkregler og -tjeneste
RAG Ragged Ujevn
RAG Runway arresting gear Bremseutstyr på banen
RAI Runway alignment indicator Indikator for oppretting langs rullebanen
RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring Navigasjonsmottakers egenkontroll/overvåking av integritet
RASS Remote altimeter setting source Fjerndata for høydemålerinnstilling
RB Rescue boat Redningsbåt
RCA Reach cruising altitude Nå marsjhøyde
RCC Rescue co-ordination centre Redningssentral
RCF Radiocommunication failure (message type designator) Sambandssvikt (meldingstype)
RCH Reach or reaching Nå/når
RCL Runway centre line Rullebanens senterlinje
RCLL Runway centre line light(s) Rullebanens senterlinjelys
RCLR Recleared Reklarert
RCP Required communication performance Påkrevet kommunikasjonsytelse
RCM Remote crew member Mannskapsmedlem under en UAS-operasjon
RDH Reference datum height Referansehøyde
RDL Radial Radial
RDO Radio Radio
RDOACT Radioactive Radioaktivt
RE... Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. RERA = recent rain) Nylig (om værforhold: f.eks. RERA=regn siden forrige METAR)
REC Receive or receiver Motta(ger)
REDL Runway edge light(s) Banekantlys
REF Reference to .. or refer to .. Ref(eranse)
REG Registration Registrering
RENL Runway end light(s) Rullebanens endelys
REP Report or reporting or reporting point Rapporter(ing)/meldepunkt
REQ Request or requesting Anmodning/anmodet
RERTE Reroute Omdirigere
RESA Runway end safety area Sikkerhetssone
RF Radio frequency Radiofrekvens
RFFS Rescue and fire fighting services Brann- og redningstjeneste
RG Range (lights) Rekkevidde (om lys)
RIF Reclearance in flight Reklarering under flyging
RL Report leaving Rapporter når du forlater
RLA Relay to Bring videre til
RLCE Request level change enroute Be om høydeendring underveis
RLLS Runway lead-in lighting system Ledelyssystem til rullebanen
RLNA Requested level not available Ønsket høyde ikke tilgjengelig
RLP Required C2 link performance Ytelseskrav for C2-link
RMAC Radar minimum altitude chart Kart med radarminstehøyder
RMK Remark Merknad
RMZ Radio Mandatory Zone Radiopåbudssone 
RNAV Area navigation Områdenavigasjon
RNG Radio range Retningsbestemt radiofyr
RNP Required navigation performance Krav til navigasjonsnøyaktighet
RNP APCH RNP approach RNP innflygingsprosedyre
RNP AR RNP Authorization Required RNP innflygingsprosedyre med spesielle godkjenningskrav
ROBEX Regional OPMET bulletin exchange (scheme) Regional OPMET-bulletin utveksling
ROC Rate of climb Stigehastighet
ROD Rate of descent Gjennomsynkingshastighet
RON Receiving only Mottar bare
RPAS  Remotely Piloted Aircraft Systems Drone
RP Remote Pilot Pilot for en ubemannet operasjon
RPL  Repetitive flight plan Standard reiseplan
RPLC Replace or replaced Erstatte(t)
RPS Radar position symbol Radarposisjonssymbol
RQ Request (to be used in AFS as a procedure signal) Forespørsel (brukes i den faste sambandstjenesten for luftfarten)
RQMNTS Requirements Kravene
RQP Request flight plan (message type designator) Anmodning om reiseplan (meldingstype)
RQS Request supplementary flight plan (message type designator) Anmodning om supplerende reiseplan (meldingstype)
RR Report reaching Rapporter når du når
RRA (or RRB, RRC etc. in sequence) Delayed meteorological message (Message type designator) (eller RRB, RRC etc.) Forsinket meteorologisk melding (meldingstype)
RSC Rescue sub-centre Underordnet redningssentral
RSCD Runway surface condition Rullebanens overflatetilstand
RSP Required surveillance performance Påkrevd overvåkingsytelse
RSP Responder beacon Svarfyr
RSR En-route surveillance radar En-route overvåkningsradar
RTD Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator) Forsinket (met. meldingstype)
RTE Route Rute
RTF Radiotelephone Radiotelefon
RTG Radiotelegraph Radiotelegrafi
RTHL Runway threshold light(s) Rullebanens terskellys
RTN Return or returned or returning Returner/returnert/returnerer
RTT Radioteletypewriter Radioteleprinter
RTZL Runway touchdown zone light(s) Landingssonelys
RUT Standard regional route transmitting frequencies Standard regional sendefrekvenser
RV Rescue vessel Redningsbåt
RVA Radar vectoring area Radarvektoreringsområde
RVR Runway visual range Rullebanesikt
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum (300 M(1000 FT)) between FL 290 and FL 410 Redusert minste vertikalatskillelse (300 M(1000 FT) mellom FL 290 og FL 410)
RWY Runway Rullebane 
S (SIERRA)
S South or southern latitude Syd/sydlig breddegrad
S... State of the sea (followed by figures in METAR/SPECI) Sjøstatus (påfulgt av tall i METAR/SPECI)
SA Sand Sand
SAA Sense and avoid Oppdage og unngå (elektronisk)
S&A See and avoid Se og unngå (menneskelig)
SAIL Specific assurance and integrity level Spesifikk dokumentasjons 
SALS Simple approach lighting system Forenklet innflygingslyssystem
SAN Sanitary Sanitært
SAR Search and rescue Redningstjeneste
SARPS Standards and Recommended Practices (ICAO) Internasjonale normer og anbefalt praksis og framgangsmåter
SAT Saturday Lørdag
SATCOM Satellite communication (used only when referring generally to both voice and data satellite communication or only data satellite communication) Satellittkommunikasjon (brukes i sammenheng med generell referanse til både stemme- og datakommunikasjon via satelitt, eller kun datakommunikasjon via satelitt)
SATVOICE Satellite voice communication Stemmekommunikasjon via satelitt
SB Southbound Sydgående 
SBAS (to be pronounced “ESS-BAS”) Satellitebased augmentation system Satelittnavigasjon med satelittbasert korreksjon
SC Stratocumulus Stratocumulus
SCAT-I Special category I Spesiell kategori I
SCT Scattered Spredd
SDBY Stand by Vent(ing)
SDF Step down fix Punkt definert for å kunne starte nedstigning til en lavere minstehøyde (innenfor et segment)
SE South-east Sydøst
SEB South-eastbound Sydøstgående
SEC Seconds Sekunder
SECT Sector Sektor
SELCAL Selective calling system Selektivt oppkallingssystem
SEP September September
SER Service or servicing or served Tjeneste/tjenestegjøring/betjent
SEV Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports) Kraftig (om ising, turbulens)
SFC Surface Overflate
SFL Sequenced flashing light(s) Sekvensielt blinkende lys
SG Snow grains Kornsnø
SGL Signal Signal
SH... Showers (followed by RA=rain, SN=snow, PL=icepellets, GR=hail, GS=small hail and/or snow pellets or combinations therof, e.g. SHRSN=showers of rain and snow.) Byger (fulgt av RA=regn, SN=snø PL=iskorn, GR=hagl, GS= små hagl og/eller iskorn eller kombinasjoner f.eks. SHRASN=sluddbyger)
SHF Super high frequency (3 000 to 30 000 MHZ) Superhøy frekvens
SID Standard instrument departure Standard instrumentutflyging
SIF Selective identification feature Utstyr for selektiv identifisering
SIG Significant Signifikant
SIGMET Information concerning en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations Melding om værfenomen eller andre fenomen i atmosfæren av betydning for flygesikkerheten
SIGWX Significant weather Signifikant vær
SIMUL Simultaneous or simultaneously Samtidig
SIWL Single isolated wheel load Belastning pr. enkelthjul
SKED Schedule or scheduled Fastsette/fastsatt
SLA Service-level agreement Tjenestenivåavtale
SLP Speed limiting point Hastighetsbegrensningspunkt
SLW Slow Sakte
SMC Surface movement control Bakketrafikkontroll
SMR Surface movement radar Bakketrafikkradar
SMS Safety management system Trygghetsstyringssystem
SOP Standard operating procedure Standard operasjonsprosedyre
SORA Specific operations risk assessment Risikoanalyse for spesifikke operasjoner (generell)
SN Snow Snø
SNOCLO Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI) Flyplassen stengt på grunn av snø (brukes i METAR/SPECI)
SNOWTAM A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format Spesiell NOTAM-serie om snøforhold og rydding på ferdselsområdet gitt i et spesielt format
SPECI Aerodrome special meteorological report (in meteorological code) Internasjonal kode som benyttes til formidling ved signifikante endringer i været siden siste observasjon ble sendt
SPECIAL Special meteorological report (in abbreviated plain language) Spesiell meteorologisk observasjon (i forkortet klart språk)
SPL Supplementary flight plan (message type designator) Supplerende reiseplan (meldingstype)
SPOT Spot wind Spotvind (motsatt gjennomsnittsvind)
SQ Squall Kastevind
SQL Squall line Bygelinje
SR Sunrise Soloppgang
SRA Surveillance radar approach Innflyging med overvåkingsradar
SRE Surveillance radar element of precision approach radar system Overvåkingsdelen av presisjonsradar
SRG Short range Kort rekkevidde
SRR Search and rescue region Redningsområde
SRY Secondary Sekundær
SS Sandstorm Sandstorm
SS Sunset Solnedgang
SSB Single sideband Enkelt sideband (radiokomm.)
SSE South south east Syd sydøst
SSR Secondary surveillance radar Sekundær overvåkingsradar
SST Supersonic transport Overlydstransport
SSW South south west Syd sydvest
ST Stratus Stratus
STA Straight in approach Direkte innflyging
STAR Standard instrument arrival route Standard ankomstrute - instrument
STD Standard Standard
STF Stratiform Stratiform
STN Station Stasjon
STNR Stationary Stasjonær
STOL Short take-off and landing Kort start og landing
STS Standard scenario Forhåndsgodkjent risikoanalyse for et bestemt scenario
STS Status Status
STWL Stopway lights Stoppbanelys
SUBJ Subject to Under iakttagelse av
SUN Sunday Søndag
SUP Supplement (AIP Supplement) Supplement (AIP Supplement)
SUPPS Regional supplementary procedures Regionale tilleggsprosedyrer
SVC Service (message type only) Tjeneste (kun meldingstype)
SVCBL Serviceable Anvendbar
SW Software Programvare
SW South-west Sydvest
SWB South-westbound Sydvestgående
SWY Stopway Stoppbane
T (TANGO)
T Temperature Temperatur
TA Transition altitude Gjennomgangshøyde
TAA Terminal area altitude Ankomsthøyde i terminalområdet
TACAN UHF tactical air navigation aid UHF taktisk navigasjonshjelpemiddel
TAF Aerodrome forecast (in meteorological code) Værvarsel for flyplass (MET kode)
TAIL Tail wind Medvind
TAR Terminal area surveillance radar Overvåkingsradar for terminalområde
TAS True airspeed Sann lufthastighet
TAX Taxiing or taxi Takse(r)
TC Tropical cyclone Orkansenter
TC Type Certificate Typesertifikat (ref. luftdyktighetsforordningen)
TCAS Traffic collision avoidance system Kollisjonsunngåelsessystem for lufttrafikk
TCH Threshold Crossing Height Høyde over terskel
TCU Towering cumulus Opptårnende cumulus
TDO Tornado Tornado
TDZ Touchdown zone Landingssone
TECR Technical reason Teknisk årsak
TEL Telephone Telefon
TEMP Temperature Temperatur
TEMPO Temporary or temporarily Temporær(t)
TF Track to a Fix (ARINC 424 Path Terminator) Trekk til et fiks
TF Turbine engined aircraft fuel Drivstoff for turbinmotor
TFC Traffic Trafikk
TGL Temporary Guidance Leaflet Midlertidig veiledningsdokument
TGL Touch-and-go landing Touch-and-go landing
TGS Taxiing guidance system Ledesystem for taksing
THR Threshold Terskel
THRU Through Gjennom
THU Thursday Torsdag
TIA Traffic information area Trafikkinformasjonsområde
TIP Until past ... (place) Inntil
TIZ Traffic information zone Trafikkinformasjonssone
TKOF Take-off Avgang
TL... Till (followed by time by which weather change is forecast to end) Til (fulgt av klokkeslettet værforandringen er ventet å opphøre)
TLOF Touchdown and lift-off area Setting- og løfteområde
TLOS Target level of safety Trygghetsnivåmål
TMA Terminal control area Terminalområde
TMPR Tactical mitigation performance requirement Taktiske risikoreduksjonskrav (luftrisiko)
TN... Minimum temperature (followed by figures in TAF) Minimumstemperatur (påfulgt av tall i TAF)
TNA Turn altitude Svinghøyde
TNH Turn height Svinghøyde
TO To ... (place) Til ... (sted)
TOC Top of climb Toppen på stigningen
TODA Take-off distance available Startdistanse
TOP Cloud top Skytopp
TORA Take-off run available Tilgjengelig rulledistanse
TOX Toxic Giftig
TP Turning point Svingepunkt
TR Track Trekk
TRA Temporary reserved airspace Midlertidig reservert luftrom
TRANS Transmits or transmitter Sende(r)
TREND Trend forecast Tendens varsel
TRG Training Trening
TRL Transition level Gjennomgangsnivå
TROP Tropopause Tropopausen
TS... Thunderstorm (followed by RA = rain, SN = snow, PL=ice pellets, GR=hail, GS=small hail and/or snow pellets or combinations thereof) Torden (fulgt av RA=regn, SN=snø, PL=iskorn, GR=hagl, GS=små hagl og/eller snøkorn eller kombinasjone av disse)
TSA Temporary Segregated Area Midlertidig avstått treningsområde
TT Teletypewriter Teleprinter
TUE Tuesday Tirsdag
TURB Turbulence Turbulens
TVOR Terminal VOR Terminal VOR
TWR Aerodrome control tower or aerodrome control Kontrolltårn/flygekontroll
TWY Taxiway Taksebane
TX... Maximum temperature (followed by figures in TAF) Maksimums temperatur (påfulgt av tall i TAF)
TXL Taxilane Taksefelt
TYP Type of aircraft Fartøytype
TYPH Typhoon Tyfon
U (UNIFORM)
U Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes) Forbedring (tendens i RVR i løpet av siste 10 min)
UA Unmanned aircraft Ubemannet luftfartøy
UAB Until advised by ... Inntil melding komme fra ...
UAC Upper area control centre Kontrollsentral for øvre luftrom
UAR Upper air route Øvre luftrute
UAS Unmanned aircraft system Ubemannet luftfartøysystem
UDF Ultra high frequency direction-finding station UHF peilestasjon
UFN Until further notice Inntil nærmere beskjed
UHDT Unable higher due traffic Høyere umulig pga. trafikk
UHF Ultra high frequency (300 to 3000 MHZ) Ultrahøy frekvens
UIR Upper flight information region Øvre flygeinformasjonsregion
ULM Ultra light motorized aircraft Ultralett motorisert luftfartøy
ULR Ultra long range Ultralang rekkevidde
UNA Unable  Ikke i stand til
UNAP Unable to approve Kan ikke godta
UNL Unlimited Ubegrenset
UNREL Unreliable Upålitelig
UP Unidentified Precipitation (Used in automated METAR/SPECI) Uidentifiserbar nedbør (Benyttes i automatisk METAR/SPECI)
UPAD Landingpad for UAS Avgangs- og landingssted for ubemannede luftfartøyer
UPORT Airport for UAS Lufthavn eller flyplass for ubemannede luftfartøyer
UPS Uninterrupted power supply Uavbrutt strømforsyning
U/S Unserviceable Ubrukelig
USSP U-space Service Provider Leverandør av U-space tjenester (luftrom)
UTC Co-ordinated universal time Koordinert universaltid
UTM UAS traffic management Trafikkstyringssystem for ubemannet lufttrafikk (f. eks. U-Space, NiNOX, etc.)
V (VICTOR)
...V... Variations from the mean wind direction (preceded and followed by figures in METAR/SPECI) Variasjoner fra hovedvindretningen (fulgt av tall i METAR/SPECI)
VA Volcanic ash Vulkansk aske
VAC Visual approach chart Kart for visuell innflyging
VAL In valleys I dalene 
VAN Runway control van Inspeksjonsbil
VAR Magnetic variation Magnetisk variasjon
VAR Visual-aural radio range Visuell-hørbart retningsbestemt radiofyr
VASIS Visual approach slope indicator system Anlegg for visuell glidebaneindikering
     
VC... Vicinity of the aerodrome (followed by FG=fog, FC=funnel cloud, SH=showers, PO=dust/sand whirls, BLDU=blowing dust, BLSA=blowing sand, BLSN=blowing snow, DS=duststorm, SS=sandstorm, TS=thunderstorm or VA=volcanic ash) I nærheten av flyplassen (fulgt av FG=tåke, FC=funnel cloud, SH=showers, PO=støv/sandvirvel, BLDU= blåsestøv, BLSA=blåsesand, BLSN=snøfokk, DS=støvstorm, SS=sandstorm, TS=torden eller VA=vulkansk aske)
VCY Vicinity Nærhet
VDF VHF direction-finding station VHF peilestasjon
VER Vertical Vertikal
VFR Visual flight rules Regler for visuell flyging
VHF Very high frequency Meget høy frekvens
VHL Very high level airspace Veldig høynivå luftrom
VIP Very important person Meget betydningsfull person
VIS Visibility Sikt
VLF Very low frequency Meget lav frekvens 
VLL Very low level Meget lavt nivå (eks. flygenivå)
VLLVL Very Low Level Meget lavt nivå (eks. flygenivå)
VLOS Visual line of sight (Flyging) innenfor synsrekkevidde
VLR Very long range Meget lang rekkevidde
VMC Visual meteorological conditions VFR-forhold
VNAV Vertical navigation Vertikal navigasjon
VOL Volume (followed by I, II, ...) Bind (etterfulgt av I, II, ...)
VOLMET Meteorological information for aircraft in flight Værinformasjoner til luftfartøy i luften
VOR VHF omnidirectional radio range VHF retningsbestemmende radiofyr
VORTAC VOR and TACAN combination Kombinasjon VOR og TACAN
VOT VOR airborne equipment test facility VOR-testanlegg i luften
VPA Vertical path angle Vertikal glidevinkel
VRB Variable Variabel 
VSA By visual reference to the ground Med bakken i sikte
VSP Vertical speed Vertikal hastighet
VSS Visual Segment Surface Visuell segmentflate
VTOL Vertical take-off and landing Vertikal avgang og landing
VV... Vertical visibility (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) Vertikal sikt (påfulgt av tall i METAR/SPECI og TAF)
W (WHISKEY)
W West or western longitude Vest/vestlig lengde
W White Hvit
W... Sea-surface temperature (followed by figures in METAR/SPECI) Sjø-overflate temperatur (påfulgt av tall i METAR/SPECI)
WAC World Aeronautical Chart ICAO 1:1 000 000 (followed by name/title) Luftfartskart ICAO 1:1 000 000
WAAS Wide area augmentation system Satelittnavigasjon med bakkebasert korreksjon for et større område
WAFC World area forecast centre Varslingssenter for hele verden
WB Westbound Vestgående
WBAR Wing bar lights Vingbarlys
WDI Wind direction indicator Vindretningsindikator
WDSPR Widespread Utbredt
WED Wednesday Onsdag
WEF With effect from or effective from Med virkning fra/effektiv fra
WGS-84 World geodetic system - 1984 World geodetic system - 1984 (et verdensomspennende geodetisk datum)
WI Within Innen
WID Width Bredde
WIE With immediate effect or effective immediately Med øyeblikkelig virkning/øyeblikkelig
WILCO Will comply Skal skje
WIP Work in progress Arbeid pågår
WKN Weaken or weakening Avtar/avtagende
WNW West north west Vest nordvest
WO Without Uten
WPT Waypoint Rutepunkt
WRNG Warning Advarsel
WS Wind shear Vindskjær
WSPD Wind speed Vindhastighet
WSW West south west Vest sydvest
WT Weight Vekt
WTSPT Waterspout Skypumpe
WX Weather Vær
WXR Weather radar Værradar
X (X-RAY)
X Cross Kryss
XBAR Crossbar (of approach lighting system) Tverrbar
XNG Crossing Kryssende
XS Atmospherics Atmosfærisk
Y (YANKEE)
Y Yellow Gul
YCZ Yellow caution zone (runway lighting) Gul varselsone
YR Your Deres
Z (ZULU)
Z Co-ordinated universal time (in meteorological messages) Koordinert universaltid (i meteorologiske meldinger)